ศึกษา  วิเคราะห์  และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการจัดวางโครงสร้างของการจัดการของคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์