ทฤษฎีแสงสว่างและการมองเห็น การส่องสว่าง แหล่งกำเนิดแสง การคำนวณและการออกแบบแสงสว่างในอาคารและนอกอาคาร มาตรฐานของการส่องสว่างและแนวทางการประหยัดพลังงาน