มโนมติเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น การสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน                 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุหรือสารพิษ  การพยาบาลเด็กเมื่อเข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาล ทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด โรคติดเชื้อในเด็ก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางโลหิตวิทยา มะเร็งและโรคระบบประสาท โดยใช้กระบวนการพยาบาลและให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

       Core concepts related to children and adolescents, health promotion in children and adolescents, nursing for admitted children in the hospital,premature infant, disorders of neonate, infectious disease in children, disorders of varioussystems in children; cardiovascular system, respiratory system, urinary system, endocrine system, digestive system, hemopoietic system, cancer and nervous system using nursing processes based on family center