ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นตามกระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การพยาบาลในเรื่องการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การรับใหม่และจำหน่าย การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล การวัดและประเมินสัญญาณชีพ การออกกำลังกายและการพักผ่อน การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การสนองความต้องการในเรื่องอาหารและน้ำ การขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ การดูแลแผล การให้ออกซิเจน การบริหารยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างสมเหตุผล การดูแลผู้ป่วยถึงแก่กรรมและครอบครัว ภายใต้ขอบเขตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

              Fundamental nursing practice on nursing process to support clients’ needs, nursing care of health education, admission and discharge, infection control in hospital, measuring and assessments of vital signs, exercises and rests, personal hygiene care, preoperative and postoperative care, nutrition and fluid supplements, excretion of urines and feces, wound care; oxygenation, rational administering of medication and intravenous solutions, nursing care of dying patients and families with laws and professional codes