คำนิยามและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส วงจรบริดจ์ การวิเคราะห์โนดและเมช การทับซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรทรานเซียนต์ การวิเคราะห์ทางความถี่ วงจรไฟฟ้า 3 เฟส