โครงสร้างภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สำนวน และขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การเตรียมข้อมูล การเขียนเค้าโครง และการนำเสนอข้อมูลทางด้านธุรกิจผ่านสื่อ แผ่นพับ ใบปลิว และสื่อออนไลน์

English structure, vocabulary, expressions and steps of business presentations, information preparation, proposal writing, and present business information through various media; brochures, leaflets, and online media