ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวางแผนและการสร้างฟาร์ม การจัดการด้านคุณภาพน้ำ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ หลักและวิธีการเพาะพันธุ์และการอนุบาล รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ การเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิต เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การศึกษานอกสถานที่