ศึกษาภาษา เทคนิค รูปแบบ ค้นคว้าข้อมูล ในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตลอดจน ฝึกการเขียนบทในรูปแบบต่างๆได้