พัฒนาภาษาอังกฤษทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกฟังเพื่อจับใจความสำคัญและเพื่อการตีความ เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนองานและการแสดงความคิดเห็น  การอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อตีความและสรุปความเอกสารทางวิชาการงานวิจัยและบทคัดย่อจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างคำศัพท์ทางวิชาการ การเขียนย่อและสรุปความ และการเขียนบทคัดย่อ

          Development of academic English relating to students’ fields at a graduate level, practice in listening for main idea and interpretation,  techniques of presentation and expressing  opinions, analytical reading for interpreting and summarizing  academic and research texts and abstracts from printed and electronic media, academic vocabulary building, note-taking and paraphrasing, and writing abstracts