เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำ                          3(2-2-5)

  Aquatic Plants Culture Technology

          ชีววิทยาและชนิดของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย ประโยชน์และโทษของพืชน้ำต่อการประมง ความหลากหลายของชนิดพรรณไม้น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยพรรณไม้น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ สรีรวิทยา การใช้ประโยชน์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ขยายพันธุ์ วิธีการเพาะขยายพันธุ์ และการเลี้ยงพรรณไม้น้ำแบบพื้นบ้านและแบบอุตสาหกรรม เพื่อการค้าและการส่งออก       การควบคุมพืชน้ำ การกำจัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำ


ปัญหาพิเศษทางการประมง           3(2-2-5)

Special Problems in Fisheries

          การค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจด้านการประมง รายงานค้นคว้าของนักศึกษาจากการทดลองด้านต่าง ๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐ์รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือดำเนินการวิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่าง ๆ การนำเสนอรายงานผลการวิจัย


ชีวเคมีพื้นฐานทางการเกษตร                                                                  3(3-0-6)                          Basic Biochemistry in Agriculture         

     หน้าที่และองค์ประกอบของเซลล์ น้ำ กรด เบส และบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก วิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมนการย่อยและการดูดซึมอาหาร กระบวนการเมแทบอลิซึมในสัตว์และพืช