ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย  เตรียมการศึกษางานสถาปัตยกรรมที่มีโครงการอยู่แล้วหรือกำลังอยู่ในขั้นพัฒนาโดยมุ่งศึกษาในประเด็นที่ผู้เรียนของสนใจ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  การออกแบบ  การนำเสนอผลงาน  การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม  การจัดทำแบบก่อสร้าง  การก่อสร้าง  การบริหารงานก่อสร้าง  การประเมินอาคารหลังการใช้  เป็นต้น  เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ปัญหาอุปสรรค  ผลงานที่ได้  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะวิชา  หรือคณะกรรมการวิจัย

การอ่านรูปแบบประกอบสัญญา  การตรวจสถานที่ปลูกสร้าง คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา  การจัดแบ่งกลุ่มงานส่วนต่างๆ ของอาคาร  การทำรายการจำนวนวัสดุก่อสร้าง  ขั้นตอนของการประมาณราคา  การประมาณราคาเพื่อหาปริมาณวัสดุก่อสร้าง  การประมาณราคาค่าแรง  การสรุปรายการประมาณราคา  ปฏิบัติการประมาณราคา