งานประกันคุณภาพการสาศึกษาประจำปีการศึกษา 62  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

สำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  รอบการประเมิน 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล