คำอธิบายรายวิชา

              แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการในการบริหารและการจัดระบบงานและงานทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการจัดการและการคิด การพัฒนาและบริหารจัดการให้เกิดทักษะชีวิตของผู้เรียน การนิเทศการศึกษา และการนิเทศเพื่อพัฒนาครู การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

การบริหารกิจการนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แนวคิด ความหมาย หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา บทบาท ลักษณะ คุณลักษณะ และประเภทของผู้นํา การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะและประเภทของผู้นําทางการ บริหารการศึกษา วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําทางการศึกษา คุณลักษณะของ ผู้บริหารมืออาชีพ และหลักปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา และความเป็น นักบริหารมืออาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง (23 วัน x 6 ชั่วโมง)