แนวคิด ความหมาย หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา บทบาท ลักษณะ คุณลักษณะ และประเภทของผู้นํา การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะและประเภทของผู้นําทางการ บริหารการศึกษา วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําทางการศึกษา คุณลักษณะของ ผู้บริหารมืออาชีพ และหลักปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา และความเป็น นักบริหารมืออาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง (23 วัน x 6 ชั่วโมง)