ศึกษาความเป็นมา แนวความคิดและบ่อเกิดของหลักกฎหมายเอกชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมายเอกชน และศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน ศึกษาถึงบ่อเกิดกฎหมายมหาชน แนวความคิด และนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน


ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ถึง ลักษณะ 13