ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน


เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หลักกฎหมาย ข้อเท็จจริง และปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเอกเทศสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย สัญญายืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ ถึง 10  ลักษณะ 14 และลักษณะ 17 ถึง 18


ศึกษาความเป็นมา แนวความคิดและบ่อเกิดของหลักกฎหมายเอกชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมายเอกชน และศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน ศึกษาถึงบ่อเกิดกฎหมายมหาชน แนวความคิด และนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน


ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ถึง ลักษณะ 13