ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ รูปแบบของการจัดสวนถาด พันธุ์ไม้สำหรับการจัดสวนถาด เครื่องปลูกและดินปลูก วัสดุตกแต่ง ภาชนะใช้สำหรับในการจัดสวนถาด ขั้นตอนการปลูกต้นไม่ในสวนถาด เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ หลักการจัดในทางศิลป์ และการดูแลรักษาสวนถาด การบำรุงรักษาสวน การคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน ปฏิบัติการ การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน คำนวณค่าใช้จ่ายฝึกจัดสวน

           ประโยชน์และความสำคัญของพืชผัก  การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก  ชนิดและลักษณะประจำพันธุ์  การตั้งต้นในการทำสวนผัก  การเตรียมสถานที่ปลูกผัก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของผัก  เมล็ดและการขยายพันธุ์ผัก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การใช้เทคนิคสมัยใหม่ในการปลูกผัก  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

คำอธิบายรายวิชา : ความหมาย  ความสำคัญ  และแนวทางในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ  ดินและการจัดการดินในแนวทางการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ การผลิตพืชและสัตว์อินทรีย์  เทคนิคการทำและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ  หลักการ ทำไร่นาสวนผสม  วัสดุธรรมชาติ  และการใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร การควบคุมโรคพืชและสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี  

         ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในต่างประเทศและประเทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน หลักเกณฑ์และการเตรียมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ