ประเภทของฟาร์ม  หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม  การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม  การบันทึกกิจการฟาร์มและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์ม  การวิเคราะห์ผลการทำฟาร์ม

         ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญาหลักการ และขอบเขตของการส่งเสริมการเกษตร  เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การติดต่อสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตร การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในงานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและโครงการส่งเสริมการเกษตร  การเขียนโครงการส่งเสริมการเกษตร การดำเนินงานและการประสานงานส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการเกษตรและแนวทางแก้ไข


ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ รูปแบบของการจัดสวนถาด พันธุ์ไม้สำหรับการจัดสวนถาด เครื่องปลูกและดินปลูก วัสดุตกแต่ง ภาชนะใช้สำหรับในการจัดสวนถาด ขั้นตอนการปลูกต้นไม่ในสวนถาด เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ หลักการจัดในทางศิลป์ และการดูแลรักษาสวนถาด การบำรุงรักษาสวน การคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน ปฏิบัติการ การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน คำนวณค่าใช้จ่ายฝึกจัดสวน

           ประโยชน์และความสำคัญของพืชผัก  การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก  ชนิดและลักษณะประจำพันธุ์  การตั้งต้นในการทำสวนผัก  การเตรียมสถานที่ปลูกผัก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของผัก  เมล็ดและการขยายพันธุ์ผัก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การใช้เทคนิคสมัยใหม่ในการปลูกผัก  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

คำอธิบายรายวิชา : ความหมาย  ความสำคัญ  และแนวทางในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ  ดินและการจัดการดินในแนวทางการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ การผลิตพืชและสัตว์อินทรีย์  เทคนิคการทำและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ  หลักการ ทำไร่นาสวนผสม  วัสดุธรรมชาติ  และการใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร การควบคุมโรคพืชและสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี  

         ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในต่างประเทศและประเทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน หลักเกณฑ์และการเตรียมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ