การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

คำอธิบายรายวิชา

          ความหมายของการพัฒนาทักษะการอ่าน จุดประสงค์ของทักษะการอ่าน ทฤษฎีการอ่าน วิธีการอ่านทั้งอ่านออกเสียงและอ่านในใจ ประเภทของการอ่าน  ฝึกอ่านและวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่าง ๆ การประเมินค่างานเขียน


จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑.        เพื่อให้สามารถจับประเด็น และใจความสำคัญของงานเขียน

๒.       เพื่อให้รู้จักจับความคิด ข้อสนับสนุน หรือโต้แย้งในบทความวิชาการ

๓.        เพื่อให้รู้ลักษณะและรู้จักเปรียบเทียบการใช้ภาษาของงานเขียนแต่ละประเภท

๔.       เพื่อให้รู้จักตีความหมายของคำในข้อความต่างๆ

๕.       เพื่อให้รู้จักลักษณะการเขียนภาษาไทยที่ดี