ความสำคัญ    ชนิดพืชอาหารสัคว์    การจัดการดินและปุ๋ย  การปลูกและการเก็บเกี่ยว   การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์   คุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์

การปลูก  การจัดการแปลหญ้า

เนื้อหารายวิชามีความเกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ที่ถูกต้อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลงานวิจัย

ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กับสภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ในระยะต่างๆ อาหารและการจัดการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและการควบคุมโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มเพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลฟาร์ม และการตลาดปศุสัตว์ และการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

Common name and scientific names of domestic animals, breeds and types of animal technical terms in animal science in the fields of selection and breeding, feed and feeding, animal reproduction, animal health and sanitation, animal processing and animal products, animal industries and related fields, Latin and technical terms in animal experimental research.

เนื้อหารายวิชามีความเกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์สำหรับสัตว์ หรือโภชนศาสตร์ที่สำคัญของอาหารสัตว์ เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ

         ความสำคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดและวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร  มาตรฐานการให้อาหาร การคำนวณและการผลิตอาหารให้ถูกสัดส่วน โรคขาดสารอาหาร