หลักการทั่วไปในการจัดการทำฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผน การบริหารและการจัดการธุรกิจ การคำนวณผลผลิต สถิติประชากร การวิเคราะห์สถานะฟาร์ม บัญชีฟาร์มสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต การตลาด และความต้องการของลูกค้า การจัดการของบุคลากรภายในฟาร์ม ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5003101 หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์
หลักการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการประมง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง 


การเลี้ยงปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาบู่ ฯลฯ การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อ ขนาดและอัตราการปล่อย การให้อาหาร การป้องกันและกำจัดศัตรู โรคปลา ต้นทุน การผลิต และการตลาด

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม รหัส 5031202
เป็นการเขียนที่มีข้อมูลประกอบเชิงบรรยาย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นด้านการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นวิชาการจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแทรกภาพประกอบที่ทันสมัยจากหนังสือและจากประสบการณ์ของผู้เขียน ทั้งจากการสอน การทดลอง การปฏิบัติ และจากการที่ได้มีโอกาสเข้าชมงานวันปลาสวยงามแห่งชาติ การศึกษาดูงานจากตลาดซื้อขายปลาสวยงามและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลจากร้านจำหน่ายปลาสวยงามต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นเวลาหลายสิบปี โดยเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น
10 หัวข้อเรื่อง คลอบคลุมเนื้อหารายวิชา ประกอบด้วย ชนิดของปลาสวยงามที่เลี้ยงในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะและอนุบาล ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม คุณสมบัติของน้ำและระบบการกรองน้ำ อาหารและการให้อาหารปลาสวยงาม โรคพยาธิและการป้องกันรักษา การจัดตู้ปลา และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาสวยงาม นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม และพรรณไม้น้ำสำหรับการจัดตู้ปลา ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

          รายวิชานี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีความสามารถในการดูแลรักษาปลาและจัดการตู้ปลาสวยงาม รวมทั้งการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเบื้องต้นได้ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ จัดลำดับการเรียนรู้จนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      การวางแผนและการสร้างฟาร์ม การจัดการด้านคุณภาพน้ำ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ หลักและวิธีการเพาะพันธุ์และการอนุบาล รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ การเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิต เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การศึกษานอกสถานที่