การเขียนลวดลายบนวัสดุ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบและขั้นตอน เทคนิคการเขียนลวดลายบนวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ