ชนิดและสมบัติของเส้นใย พอลิเมอร์สำหรับเส้นใย กระบวนการผลิตเส้นใย ตลอดจนการทดสอบสมบัติของเส้นใยเพื่อให้ทราบลักษณะและสมบัติที่มีต่อการผลิตเส้นด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปฏิบัติการทดสอบชนิดและสมบัติของเส้นใย


การเขียนลวดลายบนวัสดุ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบและขั้นตอน เทคนิคการเขียนลวดลายบนวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ