องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ สรีรวิทยากีฬา จิตวิทยาการกีฬา            เวชศาสตร์การกีฬา   การพัฒนาการเคลื่อนไหว โภชนาการทางการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา ปรัชญาของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายและกีฬา