จิตวิทยาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครูดีครูเก่งครูมืออาชีพและพัฒนาตัวเองในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตนเพื่อการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

จิตวิทยาการแนะแนวให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน