เป็นรายวิชาบังคับ กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชัั้นปีที่ 2

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต