ให้เลือกทำการวิจัยหรือค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจมากที่สุดโดยการเสนอหัวข้อที่จะค้นคว้าหรือทดลองในลักษณะเฉพาะตัว เป็นกลุ่ม ต่ออาจารย์ผู้สอน วางแผนให้เป็นขั้นตอนและเหมาะสมกับวิธีทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อที่จะทำการทดลองหรือค้นคว้าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำสาขาวิชา

การวัด และระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติ และ 2 มิติกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน โมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร คลื่นกล ปรากฎการณ์ทางความร้อน และหลักการเบื้องต้นทาง อุณหพลศาสตร์

ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา

จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิค แรงสู่ศูนย์กลาง  พลวัตของระบบอนุภาค  สนามโน้มถ่วง  กลศาสตร์ของไหล  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ปี 4 หมู่ 1

นักศึกษาlสาขาวิชาฟิสิกส์ ปี 1 หมู่ 1 หมู่ 2