การฝึกฝน การปฏิบัติ  ทักษะภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อ การสื่อสาร และการถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


การแบ่งภาษาตระกูลต่างๆในโลก สาเหตุของการยืมคำ การเปลี่ยนแปลงเสียงคำยืม การเปลี่ยนแปลงความหมาย การทับศัพท์ การแปลศัพท์ การบัญญัติศัพท์  อิทธิพลของคำยืมภาษาต่างประเทศ ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาจีนในภาษาไทย ภาษาอังกฤษในภาษาไทย ภาษากลุ่มตะวันออก ภาษากลุ่มตะวันตก 

ความเป็นมาของแบบเรียนไทย การจัดการศึกษาของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แบบเรียนในสมัยกรุงสุโขทัย แบบเรียนในสมัยกรุงศรีอยุธยา แบบเรียนในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น แบบเรียนในสมัยปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 แบบเรียนในสมัยหลังปฏิรูปการศึกษา แบบเรียนในสมัยปัจจุบัน

แนวคิดเบื้องเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ แนวคิด วิธีการสอน และ กลวิธีการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ กลวิธีการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ การสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การสอนวัฒนธรรมไทย การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิธีการจัดสัมมนา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทย จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรวบรวมคำ สำนวนภาษา และประโยคที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใช้คำสำนวน และประโยค สรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาหาความรู้จากเอกสารตำราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนจัดสัมมนาการใช้ภาษาไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

           ลักษณะรูปแบบ งานเขียนวรรณกรรมเยาวชน กลวิธีนำเสนอ การอ่านวรรณกรรมเยาวชน การวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์วรรณกรรมเยาวชน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑.       เพื่อให้รู้จักวรรณกรรมเยาวชนไทยและวรรณกรรมเยาวชนต่างประเทศ

๒.      เพื่อให้สามารถจับประเด็นและใจความสำคัญของงานเขียนประเภทวรรณกรรมเยาวชน

๓.      เพื่อให้รู้ลักษณะและการใช้ภาษาของงานเขียนวรรณกรรมเยาวชน

๔.      เพื่อให้รู้กลวิธีการเขียนวรรณกรรมเยาวชน

๕.  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณกรรมเยาวชนได้


คำอธิบายรายวิชา                                                                  

        ประวัติวรรณกรรมวิจารณ์ ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม หลักเกณฑ์แนวทางการศึกษาวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑. เพื่อให้เข้าใจประวัติวรรณกรรมวิจารณ์

๒. เพื่อให้เข้าใจทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมทั้งจากตะวันตก และตะวันออก

๓. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกวิจารณ์วรรณกรรมแนวต่าง ๆ

๔. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความคิดในการวิจารณ์วรรณกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้ดีขึ้น


ความหมายของการอ่าน จุดประสงค์ของการอ่าน ทฤษฎีการอ่าน วิธีการอ่าน ประเภทของการอ่าน ฝึกอ่านและวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่าง ๆ การประเมินค่างานเขียน การสอนการอ่าน