จุดกำเนิดของทฤษฎีกราฟ กราฟต้นไม้ ออยเลอร์เรียนและฮามิลโทเนียนกราฟ พลานาลิตี้และภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟแมทชิ่ง และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

        การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรมของจำนวน สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาคำตอบเบื้องต้นได้  และนำไปประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้