This course is designed to practice the Human resource management students' English skills (speaking, listening, reading and writing)  focusing on vocabulary and expressions in daily work such as job interview, recruitment, filling out forms, reporting, memo, presentations, the conference, discussion, and negotiation

(หมายเหตุ บทเรียน Online วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 สอนโดย อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ สร้างขึ้นโดยให้นักศึกษาเข้าเรียนตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มช่องทางในการทบทวนเพิ่มเติมจากบทเรียนที่เรียนในชั้นเรียน โดยมีการเก็บคะแนน และนำไปรวมเป็นคะแนนในการออกเกรด)


รายวิชาการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเนื้อหารายละเอียดที่นำไปสู่การสรรหา และการคัดเลือก เช่น การวางแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การรับสมัครงาน การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การบรรจุแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้


สื่อประกอบการสอนรายวิชาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา 3511203 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ศึกษาเพื่อให้สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสามารถที่สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสม เพราะการทำงานในอาชีพหรือสายงานต่าง ๆ ต้องมีการนำเรื่องมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ในสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และงานอื่น ๆ ได้ในอนาคต


การสรรหากับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การรับสมัครงาน การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การบรรจุแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศพนักงาน


ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การวิจัยและแนวโน้มใหม่ของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ปัจจุบันการเรียนการสอนในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของพนักงานในองค์กร และความหลากหลายทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้นในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงกำหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาการจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน (รหัสวิชา 3513503) เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงองค์ความรู้และสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน ในวิชาการจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน ซึ่งเนื้อหาในสื่อประกอบการสอนมีสาระและตัวอย่างที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน


ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการของกาารบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การวิจัยและแนวโน้มใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์