ความหมาย ความสำคัญ เทคนิคการวางแผน การบริหารการเงิน การจัดหาเงินทุน การจัดทำงบประมาณทางการเงิน  และวิธีการวิเคราะห์และการประเมินโครงการ  มูลค่าทางการเงินของโครงการลงทุน


ศึกษาบทบาทและพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงินอันเป็นเครื่องมือสำคัญต่อกระบวนการลงทุน การจัดหาเงินทุน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงขององค์การขนาดใหญ่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินประเภทต่าง ๆ