ขั้นตอนและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ศึกษากรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ ทำการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นอภิปรายปัญหา และตัดสินใจตามหลักการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตามสถานการณ์

ศึกษาถึงลักษณะและปัญหาของงบดุลการชำระเงิน ระบบอัตราแลก เปลี่ยน ระบบการปรับตัว ตลาดการเงินระหว่างประเทศ เงินทุนสภาพคล่อง ระบบการเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินปัจจุบัน การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ นำแผนไปปฏิบัติ การติดตามผล การปรับปรุงงาน

ความหมาย ความสำคัญ เทคนิคการวางแผน การบริหารการเงิน การจัดหาเงินทุน การจัดทำงบประมาณทางการเงิน  และวิธีการวิเคราะห์และการประเมินโครงการ  มูลค่าทางการเงินของโครงการลงทุน


ศึกษาบทบาทและพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงินอันเป็นเครื่องมือสำคัญต่อกระบวนการลงทุน การจัดหาเงินทุน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงขององค์การขนาดใหญ่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินประเภทต่าง ๆ 

จุดมุ่งหมายของการทำวิจัย ระเบียบวิธีการทำวิจัยในขั้นตอนต่างๆ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการเงินธุรกิจ การแก้ปัญหาการศึกษาเฉพาะกรณี ภาระหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้วิจัย