ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น  ตัวแปรชุด  การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง  Array , Stack , Queue  และ  Linked – list  เรียนรู้การทำงานและการจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง  Tree  และกราฟ  และเทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์   ภายนอก  หลักการและการปฏิบัติในการประมวลข้อมูลบนส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูล  ประกอบด้วยระเบียน  บล็อก  แฟ้มโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นในการจัดระบบแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ  การเรียงลำดับแบบไบนารี  และการค้นหา  การสร้างและการจัดการแฟ้มข้อมูลโดยการเข้าถึงแบบลำดับ  แบบใช้ดัชนี และแบบแฮช  (Hashing)  ตลอดจนความผสมผสานวิธีการต่างๆ  รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกันเพื่อความเหมาะสมกับงาน