3562201     หลักการประกอบการธุรกิจ                               3(2-2-5)

                   Business Principle

ศึกษาแนวคิดและหลักการประกอบการ  ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี  จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ  และความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการประกอบการ เช่น สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน  และการใช้ประโยชน์จากเงินทุน  การบริหารการผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง  การบริหารกิจการ การขยายกิจการ การเลิกกิจการ ศึกษากรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบการในประเภทต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง