ตัวแปรเชิงซ้อน เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์บนระนาบจำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรมในระนาบเชิงซ้อน และ ทฤษฎีบทตกค้างและการประยุกต์

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและระดับขั้นหนึ่ง การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับ n สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นเอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ผลการแปลงลาปลาซ และผลการแปลงลาปลาซผกผันแนวทางในการเขียนตำราเล่มนี้ ประกอบด้วยความหมายของบทนิยาม และทฤษฎีบท และขั้นตอนนการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ พร้อมทั้งการประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาแนววิธีเชิงตั้งฉาก ปัญหาทางกลศาสตร์ ปัญหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่สนใจ เช่น ปัญหาการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปัญหาการเพิ่มของประชากร ปัญหาของผสม และปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุ ตัวอย่างต่าง ๆ ที่เขียนไว้ในเล่มส่วนใหญ่จะแสดงวิธีทำที่ละเอียดทั้งการจัดรูปแบบทางพีชคณิต และการทบทวนความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัส เพื่อจะได้อ่านได้เข้าใจ และสามารถประยุกต์การแก้ปัญหากับปัญหาอื่น ๆ ได้ดีขึ้น


เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 รหัส 4091601 ซึ่งหัวข้อเรื่องได้ยึดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.4ปี) ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เป็นหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์ ผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาในบทที่ 1 เข้าไปเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็นและสามารถประยุกต์การแก้ปัญหากับปัญหาต่าง ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 ได้ดียิ่งขึ้น