ปัจจัยระวางที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรณีวิทยา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ พัฒนาการและผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : On Vision One Identity and One Community) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political and Security Community : ASSE) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคม และวัฒนธรรม (ASEAN Socio Culture Community : ASCC)

ลักษณะรูปทรงของโลก เส้นโครงและองค์ประกอบแผนที่ ระบบอ้างอิงตำแหน่ง มาตราส่วน ระยะทางและการคำนวณพื้นที่ ทิศทาง ประเภทเส้นชั้นความสูง ภาพตัดขวาง การใช้ประโยชน์แผนที่ และการแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศ และให้มีการฝึกในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม


แผนที่สามมิติ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่หุ่นจำลองภูมิประเทศ ภาพตัดขวางภูมิประเทศแบบสามมิติ การประมาณค่าในช่วง แบบจำลองความสูงเชิงเลข การวิเคราะห์แบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข การสร้างแผนที่ภูมิประเทศสามมิติ การสร้างแบบจำลองสิ่งปลูกสร้าง การนำเสนอแผนที่สามมิติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และให้มีการฝึกในห้องปฏิบัติการ

ทฤษฎี ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ โครงสร้างของข้อมูล ชนิดของข้อมูล การนาเข้าข้อมูล การแก้ไข การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลของมูลเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสร้างแผนที่เชิงเลข และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์