ทฤษฎี ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ โครงสร้างของข้อมูล ชนิดของข้อมูล การนาเข้าข้อมูล การแก้ไข การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลของมูลเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสร้างแผนที่เชิงเลข และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์