มโนมติเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น การสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน                 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุหรือสารพิษ  การพยาบาลเด็กเมื่อเข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาล ทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด โรคติดเชื้อในเด็ก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางโลหิตวิทยา มะเร็งและโรคระบบประสาท โดยใช้กระบวนการพยาบาลและให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

       Core concepts related to children and adolescents, health promotion in children and adolescents, nursing for admitted children in the hospital,premature infant, disorders of neonate, infectious disease in children, disorders of varioussystems in children; cardiovascular system, respiratory system, urinary system, endocrine system, digestive system, hemopoietic system, cancer and nervous system using nursing processes based on family center


มโนมติเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น การสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน                 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุหรือสารพิษ  การพยาบาลเด็กเมื่อเข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาล ทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด โรคติดเชื้อในเด็ก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางโลหิตวิทยา มะเร็งและโรคระบบประสาท โดยใช้กระบวนการพยาบาลและให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

       Core concepts related to children and adolescents, health promotion in children and adolescents, nursing for admitted children in the hospital,premature infant, disorders of neonate, infectious disease in children, disorders of varioussystems in children; cardiovascular system, respiratory system, urinary system, endocrine system, digestive system, hemopoietic system, cancer and nervous system using nursing processes based on family center


มโนมติการพยาบาลและทฤษฎีทางการพยาบาลที่เลือกสรร พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลทั้งใน และต่างประเทศ องค์กรวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล หลักการ และเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม มิติทางด้านสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

          Nursing concepts and selected theories, development of nursing profession both in Thailand and other countries, nursing organizations, factors affecting to nursing professional development, principles and techniques of building relationship and communication to clients, nursing processes in holistic nursing care based on patient rights and differences of cultures based on professional code of ethics

แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการระบาดในงานการพยาบาล  การเกิดและการกระจายของโรค  ปัจจัยสามทางระบาดวิทยา  สถิติชีพ  ดัชนีอนามัย  วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด  การเฝ้าระวัง  การสอบสวน  การป้องกัน  และการควบคุมโรค

     Concepts of epidemiology for nursing, occurrence and distribution of diseases, epidemiologic triangle, vital statistics, health index, epidemiology methods, surveillance, investigation, prevention and disease control

แนวคิดพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานในการบริหารยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล กลไกการออกฤทธิ์ของยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา การคำนวณยา การเสื่อมสภาพของยา ข้อห้ามและข้อควรระวัง ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของยา ได้แก่ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาต้านการอักเสบ ยาปฏิชีวนะ ยาระบบทางเดินอาหาร ยาระบบทางเดินหายใจ ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านมะเร็ง ยาระบบประสาท ยากดและเพิ่มภูมิคุ้มกัน ยาที่ใช้ในสตรีตั้งครรภ์ บทบาทของพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

             Principles of pharmacology, pharmacokinetics and pharmacodynamics, concept of drugs administration, rational drugs use, mechanisms of drug action, adverse drugs reactions, formulations, deteriorate, contraindication and caution, side effects of analgesic drugs, antibiotics, digestive drugs, respiratory and cardiovascular drugs, endocrine drugs, anti cancer drugs, immunosuppressive and immunotherapy drugs, drugs used in pregnant woman, nurse roles, laws and regulations of drugs


       แนวคิด การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินร่างกายทุกระบบ การเขียนรายงาน และการแปลผล

       Concepts of holistic health assessment, history taking, physical examination, laboratory testing, and special investigations, practice of health assessment skills across all body systems; report writing and analysis of health assessment