วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (สาธารณสุขศาสตร์)

ความหมายและความสำคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค แนวคิดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกับสุขภาพ สิทธิหน้าที่ของผู้บริโภค ผู้ผลิต และหน่วยงานรัฐ  ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อผู้บริโภค ในการเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง