จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ

ความรู้เบื้องต้นบำบัดน้ำเสีย

ปฏิบัติงานวิจัยในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ โดยจะต้องดำเนินการตั้งแต่การจำแนกปัญหา การจัดทำแบบเสนอโครงการ การดำเนินงาน การวิเคราะห์ การจัดทำรายงาน และการนำเสนอผลการวิจัย

ศึกษาถึงสาเหตุและธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยรวมถึงการประเมินความเสี่ยงถึงอันตรายอันเกิดจากกรรมวิธี และสภาพแวดล้อมในการทำงานชนิดต่าง ๆ

กำเนิดและโครงสร้างของดิน ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุ และปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ดินเกิดมลพิษผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุม และการแก้ไขมลพิษของดิน