เลขนัยสำคัญ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ปริมาณทางฟิสิกส์  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน ความจุความร้อน การขยายตัวเนื่องจากความร้อน การถ่ายเทความร้อน

ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เรียนรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  กระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชากลศาสตร์ วิชาอุณหพลศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ  แม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  สมการแมกเวลส์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  และฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น 

เลขนัยสำคัญ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน   ความจุความร้อน   การขยายตัวเนื่องจากความร้อน    การถ่ายเทความร้อน

ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ   กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงาน และโมเมนตัม ความร้อนและคลื่นกล