โครงการอบรมเชิงปฏิบติการ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2554