การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบติการ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2554