หน้าที่คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบได้แก่การจำลองสภาพการทางานจริงของชิ้นงานที่ได้ออกแบบในสภาวะต่าง ๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของชิ้นงานและวิเคราะห์ใช้หาประสิทธิภาพและคุณภาพของชิ้นงานโดยที่ผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องสร้างชิ้นงานต้นแบบขึ้นมาทดลองจริง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบยังช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณค่าต่าง ๆ ของงานที่เราต้องการตัวอย่าง เช่น งานออกแบบอาคารหรือถนนต้องใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาแรงกระทาตามจุดต่าง ๆ บนโครงสร้างของอาคารหรือถนนเมื่อต้องรับน้าหนักรถขนาดต่าง ๆ กัน ในการออกแบบรถยนต์ที่ใช้เราจึงต้องใช้คอมพิวเตอร์จาลองสภาพการวิ่งของรถยนต์ที่ความเร็วต่าง ๆ บนพื้นถนนหลายชนิดเพื่อดูลักษณะการปะทะลมของตัวถังและแรงกระทาต่อแกนล้อรถยนต์และในการออกแบบเครื่องบินเราต้องใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาลักษณะของการพยุงตัวของปีกเครื่องบินในมุมต่าง ๆ เหล่านี้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยผู้ออกแบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง