5542301 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3(2-2-5)

Furniture Design I

ศึกษาประวัติและแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนในยุคสมัยต่าง ๆ ประเภทและหลักการออกแบบเรือนชนิดต่าง ๆ โดยคำนึงถึงหลักการยศาสตร์ กับการใช้งานของมนุษย์

ศึกษาเครื่องมือ เครื่องจักรเบื้องต้น รวมถึงวัสดุและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องเรือนไม้เบื้องต้น

ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบเครื่องเรือนต่าง ๆ เพื่อการผลิต การสร้างต้นแบบเท่าของจริง (Prototype) ของเครื่องเรือนไม้


     ศึกษาความหมาย ความสำคัญของออกแบบกราฟิก หลักการและขบวนการของการออกแบบกราฟิก และเทคนิคการจัดองค์ประกอบงานกราฟิกประเภทต่างๆ เช่น การจัดภาพ การกำหนดสี การเลือกใช้วัสดุ ระบบการพิมพ์เบื้องต้นฯลฯ

     ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบเครื่องหมายการค้า การออกแบบลวดลาย การทำArt Work และฝึกปฏิบัติการระบบการพิมพ์เบื้องต้น บนกระดาษ ผ้า และวัสดุอื่น ๆ


ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในช่วงสมัยต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะและหัตถกรรม การออกแบบสมัยใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

ศึกษาปรัชญา  แนวคิด  และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ


หน้าที่คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบได้แก่การจำลองสภาพการทางานจริงของชิ้นงานที่ได้ออกแบบในสภาวะต่าง ๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของชิ้นงานและวิเคราะห์ใช้หาประสิทธิภาพและคุณภาพของชิ้นงานโดยที่ผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องสร้างชิ้นงานต้นแบบขึ้นมาทดลองจริง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบยังช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณค่าต่าง ๆ ของงานที่เราต้องการตัวอย่าง เช่น งานออกแบบอาคารหรือถนนต้องใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาแรงกระทาตามจุดต่าง ๆ บนโครงสร้างของอาคารหรือถนนเมื่อต้องรับน้าหนักรถขนาดต่าง ๆ กัน ในการออกแบบรถยนต์ที่ใช้เราจึงต้องใช้คอมพิวเตอร์จาลองสภาพการวิ่งของรถยนต์ที่ความเร็วต่าง ๆ บนพื้นถนนหลายชนิดเพื่อดูลักษณะการปะทะลมของตัวถังและแรงกระทาต่อแกนล้อรถยนต์และในการออกแบบเครื่องบินเราต้องใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาลักษณะของการพยุงตัวของปีกเครื่องบินในมุมต่าง ๆ เหล่านี้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยผู้ออกแบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง