ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้งานระบบ CAD กับการออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมในการเขียนภาพสองมิติ สามมิติและปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้งานระบบ CAD กับการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมในการเขียนภาพสามมิติ และปฏิบัติเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดมากขึ้น

ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวชั้นสูงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เคลื่อนไหว ปฏิบัติการด้วยเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวและการจำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นของรายละเอียดโครงการและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเพิ่มการคำนึงถึงระบบอาคารข้อกำหนดทางกฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมืองรวม