ความหมายและประเภทการก่อสร้าง การอ่านแบบเพื่อการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างตามลำดับขั้น เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างทั่วไป

การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งในอาคาร ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมแสงสว่าง เสียง ระบบสื่อสาร อุปกรณ์การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในและนอกอาคาร
ศึกษาการเขียนรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม และฝึกการเขียนรายงานและเขียนรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม

ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้งานระบบ CAD กับการออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมในการเขียนภาพสองมิติ สามมิติและปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้งานระบบ CAD กับการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมในการเขียนภาพสามมิติ และปฏิบัติเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดมากขึ้น

ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวชั้นสูงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เคลื่อนไหว ปฏิบัติการด้วยเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวและการจำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นของรายละเอียดโครงการและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเพิ่มการคำนึงถึงระบบอาคารข้อกำหนดทางกฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมืองรวม