อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ  วงจรแปลงไฟฟ้าโดยใช้เซมิคอนดัคเตอร์ไอโอดแบบต่างๆ ไทริสเตอร์เบื้องต้น เอสซีอาร์  ไดแอค  ไทรแอค  วงจรแบบต่างๆ ของทรานซิสเตอร์  คอมมอนเบส  คอมมอนคอลเลคเตอร์  คอมมอนอิมิเตอร์  วงจรออปแอมป์พื้นฐาน  วงจรเปรียบเทียบแรงดัน  วงจรขยายแบบกลับเฟส  วงจรขยายแบไม่กลับเฟส  วงจรตามแรงดัน  การควบคุมความเร็วมอเตอร์  ด้วยการปรับความกว้างของพัลส์  โดยใช้เทคนิคพีดับเบิ้ลยูเอ็ม (PWM) โดยใช้ไอซีชนิดต่างๆ


               การศึกษาชนิด  โครงสร้าง  หลักการทำงาน  การเลือกและการใช้งาน  การอ่านค่าและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โวลต์มิเตอร์  แอมป์มิเตอร์  วัตต์มิเตอร์  แคลมป์มิเตอร์  วาร์มิเตอร์  เครื่องวัดความเร็วรอบ  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ  เครื่องวัดความถี่  เครื่องวัด R-L-C  ออสซิลโลสโคป  มาตรวัดต่างๆ เป็นต้น

               ปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าลิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โวลต์มิเตอร์  แอมป์มิเตอร์  วัตต์มิเตอร์  แคลมป์มิเตอร์  วาร์มิเตอร์  มัลติมิเตอร์  เครื่องวัดความเร็วรอบ  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ  เครื่องวัดความถี่  เครื่องวัด R-L-C  ออสซิลโลสโคป  มาตรวัดต่างๆ  การอ่านค่าและการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัด  เป็นต้น


คำอธิบายรายวิชา  

                    หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การกำหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ศึกษาพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน ทรัพยากรพลังงาน ศึกษาวิธีการใช้พลังงานของโหลดชนิดต่างๆ เพื่อลดและควบคุมพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์การใช้และบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า การลดและการควบคุมความต้องการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ากำลังและแผนภาพเส้นเดี่ยว พื้นฐานการออกแบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า ระบบการจำหน่ายไฟฟ้า การคำนวณและการประมาณโหลด การเลือกขนาดสายไฟและท่อร้อยสาย อุปกรณ์ป้องกัน การต่อลงดิน การคำนวณกระแสลัดวงจร การออกแบบให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานเป็นลำดับขั้น ระบบไฟฟ้ากำลังฉุกเฉิน การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง และสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับบ้านพัก อาคารทั่วไป อาคารโรงงาน