ศึกษาถึงความหมาย หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิต แนวทางการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีจัดเวลาทำงาน   เวลาทำงานของคน   เทคนิคการสร้างแผนภูมิการผลิต   หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด   ความเมื่อยล้า 
การพักผ่อนในขณะปฏิบัติงานวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น   วิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด  การจัดงาน 
ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทำงานของตน

        ศึกษาความหมายความสำคัญและศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบัติและการไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุใหม่ในงานอุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี และดีบุก เป็นต้นวัสดุประเภทอโลหะได้แก่ วัสดุเซรามิกส์ ยาง แก้ว ไม้วัสดุผสม วัสดุนาโน และวัสดุอุตสาหกรรมอื่น ๆ