ศึกษาหลักการและปฏิบัติระบบสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์ สายนําสัญญาณ ระบบการรับสัญญาณจากดาวเทียม ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์ ขยายสัญญาณ แยกสัญญาณลดสัญญาณ ผสมสัญญาณ มาตรฐานระบบโทรทัศน์ การวัดทดสอบและติดตั้งระบบ MATV, CATV และ CCTV เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเคเบิลทีวี

ศึกษาโครงสร้างหน้าที่ส่วนต่างๆ และขบวนการของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี  การโปรแกรม การกำหนดตำแหน่ง (Addressing) การรับส่งข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุตและไมโครคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

ปฏิบัติการใช้เครื่อง Single Board เพื่อตรวจสอบการทำงานตามคำสั่ง     การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การโปรแกรม การเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต เช่น การควบคุมมอเตอร์ เป็นต้น

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานของวงจรเบื้องต้น วงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ วงจรกรองแบบต่างๆ วงจรคอมมอนต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ เฟท การให้ไบแอส วงจรขยาย และการคัปปลิ้ง แคสเคด ดาร์์ลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟ้ฟา ค่าพารามิเตอร์ที่สําคัญ การใช้คูjมืออุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส์์ในการประกอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์์ไทริสเตอร์์ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ประกอบการใช้้งานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์์ต่าง ๆ เช่น วงจรขยายสัญญาณความถี่ต่ำ วงจรขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้า วงจรควบคุม การวัดทดสอบค่าต่างๆ ของวงจรตามคุณลักษณะสมบัติอุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิด ไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม โดยใช้อุปกรณ์ประกอบวงจรเป็นเซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ตัวต้าน-ทาน หลอดไฟ (Lamp) ไดโอดเปล่งแสง (LED) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) รีเลย์ (Relay) 

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังคือ ไดโอดกำลัง SCR GTO ทรานซิสเตอร์กำลังชนิดไบโพล่าร์  มอสเฟต IGBT คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุเพื่อใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง หม้อแปลง การทำงานของอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรขยายกำลัง วงจรไดโอดและเร็กติไฟเออร์ คอมมิวเตชั่น เทคนิคสำหรับการควบคุมการทำงานโดยไทริสเตอร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กำลัง  มอสเฟ็ตกำลัง ไอจีบีที วงจรควบคุมกำลังแบบเร็กติไฟเออร์ คอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การควบคุมการทำงานของมอเตอร์โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์